Chi tiết về Tác giả

Anh, Lê Hoàng Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học An Giang