Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 45 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

AN TOÀN DỮ LIỆU TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

Lê Hoàng Anh

Tóm tắt


Mạng cảm biến không dây có nhiều ưu điểm và đang được áp dụng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên mạng vẫncòn nhiều thách thức cần được giải quyết như: nguồn năng lượng bị giới hạn, các nút (node) cảm biến có bộ nhớ và bộ vi xử lý thấp, đặc biệt là các cơ chế an ninh còn hạn chế. Việc bảo mật trong mạng là vấn đề đầy thách thức và đang được các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu.Bài viết nàysẽ trình bày những lợi ích của mạng cảm biến không dây và lý giải những vấn đề bảo mật vẫn còn nhiều thách thức. Từ đó bài viết sẽ trình bày các thuật toán mã hóa và xác thực có thể áp dụng trong mạng cảm biến không dây. Chúng tôi đã cài đặt, thực nghiệm và đưa ra hai cơ chế bảo mật trong mạng cảm biến không dây.


Toàn văn: PDF