Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 44 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG BÓN PHÂN CHUYÊN THÚC TIẾN NÔNG NPKSi (12.2.12.1,5+CHELATES) ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA TBR225, HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA

Nguyễn Thị Mai, Hoàng Thị Lan Thương, Lê Thị Hường

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành trên giống lúa TBR225 trong vụ Mùa năm 2017, với nền phân bón NPK chuyên dùng để bón cho lúa của Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông. 4 công thức thí nghiệm, trong đó công thức II làm đối chứng bón 500 kg NPKSi (6.8.4.3+chelates) và 500 kg NPKSi (12.2.12.1,5+chelates), 3 công thức còn lại được bón bón 500 kg NPKSi (6.8.4.3+chelates) và bón bổ sung tương ứng là 400, 600 và 700kg phân chuyên thúc Tiến Nông NPKSi (12.2.12.1,5+chelates)/ha. Kết quả thu được là khi bón 500 kg NPKSi (6.8.4.3+chelates) bổ sung phân chuyên thúc Tiến Nông NPKSi (12.2.12.1,5+chelates) đã ảnh hưởng tích cực đến các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của giống, năng suất và hiệu quả sử dụng phân bón vì vậy cũng được tăng lên. Giá trị của các chỉ tiêu trên cao nhất đạt được khi bón 500 kg NPKSi (6.8.4.3+chelates) bổ sung 600kg phân chuyên thúc Tiến Nông NPKSi (12.2.12.1,5+chelates)/ha. 

Toàn văn: PDF