Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 41 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG XỬ TRONG QUAN HỆ GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI MƯỜNG THỂ HIỆN QUA TỤC NGỮ

Lê Thị Hiền

Tóm tắt


Tục ngữ về quan hệ gia đình là một bộ phận quan trọng của văn học dân gian Mường. Đó là những câu nói chắc gọn, đúc kết những kinh nghiệm ứng xử của người Mường về quan hệ hôn nhân, vợ chồng; quan hệ cha mẹ - con cái; quan hệ anh (chị) - em,… Việc tìm hiểu kinh nghiệm ứng xử trong quan hệ gia đình của người Mường thông qua tục ngữ là góp phần khai thác vốn văn hóa của dân tộc Mường ở một bình diện mới, làm rõ thêm nét đặc sắc văn hóa của người Mường trong bức tranh chung của nền văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Toàn văn: PDF