Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 40 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ ADN TRONG CHỌN TẠO GIỐNG CÀ CHUA CHÍN CHẬM CHỨA GEN RIN

Nguyễn Thị Vân, Nghiêm Thị Hương

Tóm tắt


Nghiên cứu này sử dụng chỉ thị phân tử ADN để chọn lọc các cá thể ưu tú trong quần thể phân ly F2 có chứa gen rin (ripening inhibitor) kiểm soát đặc tính chín chậm, có năng suất cao và chất lượng tốt ở cà chua. Thí nghiệm thực hiện trên quần thể phân ly có nguồn gốc từ giống cà chua lai có mã số 159 nhập nội từ Mỹ bởi Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nguồn gen cây trồng.

Toàn văn: PDF