Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 40 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG BÓN KALI TỚI SỰ PHÁT SINH PHÁT TRIỂN CỦA BỆNH MỐC SƯƠNG CÀ CHUA ( TẠI THANH HÓA

Hoàng Thị Lan Thương, Lê Thị Hường

Tóm tắt


Thí nghiệm được tiến hành trên giống cà chua Savior trong vụ Xuân năm 216 tại thành phố Thanh hóa, mật độ cây 4 cây/m2, với nền phân chuồng: 30 tấn/ha, N nguyên chất: 90kg/ha, P2O5: 60kg/ha. Kết quả cho thấy bón kali ở 3 mức khác nhau (90 kg K2O/ha, 120 kg K2O/ha, 150 kg K2O/ha) có ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của giống cà chua Savior. Đặc biệt, liều lượng kali có ảnh hưởng rõ rệt tới thời gian phát sinh phát triển và kết thúc bệnh cũng như mức độ gây hại của bệnh mốc sương cà chua (Phytopthora infestans). Bón kali với liều lượng 150 kg K2O/ha giúp hạn chế sự xâm nhiễm, phát sinh và gây hại của bệnh mốc sương. Tỷ lệ bệnh, chỉ số bệnh cao nhất ở mức bón 90 kg K2O/ha lần lượt là 44,02%, 6,29% và thấp nhất ở mức bón 150 kg K2O/ha lần lượt là 41,2%, 4,9%. Năng suất lý thuyết và năng suất thực thu là cao nhất (lần lượt là 53,85 tấn/ha và 41,25 tấn/ha).

Toàn văn: PDF