Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, S. 35 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY THẾ MG CHO SR LÊN TÍNH CHẤT TỪ CỦA La0.7Sr0.3-xMgxMnO3

Nguyễn Tuấn Phương, Lê Viết Báu

Tóm tắt


Hệ mẫu perovskite La0.7Sr0.3-xMgxMnO3 được chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn thông thường. Tính chất cấu trúc được xác định bằng phép đo nhiễu xạ tia X. Tính chất từ được nghiên cứu thông qua phép đo từ nhiệt và từ hóa. Các kết quả cho thấy sự thay thế Mg cho Sr làm giảm hằng số mạng nhưng chưa quan sát thấy có sự chuyển pha cấu trúc. Sự thay thế này cũng làm giảm nhiệt độ chuyển pha về phía nhiệt độ phòng ít nhất cho đến 33% Mg thay thế. Phép tính từ nhiệt cho thấy mặc dù độ lớn của hiệu ứng giảm nhẹ nhưng nhiệt độ chuyển pha gần với nhiệt độ phòng và độ rộng vùng xảy ra hiệu ứng được mở rộng. Điều này hứa hẹn tiềm năng ứng dụng trong công nghệ làm lạnh bằng từ trường.


Toàn văn: PDF